Кредити за ликвидност COVID-19

ПРОГРАМ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ И ОБРТНА СРЕДСТВА У ОТЕЖАНИМ ЕКОНОМСКИМ УСЛОВИМА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID – 19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CoV-2

Влада Републике Србије на предлог Министарства привреде усвојила је Програм финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима изазваним пандемијом COVID – 19.

Основни циљеви Програма су да се у условима отежаног пословања изазваног пандемијом вируса COVID – 19 обезбеди подршка привредним субјектима за набавку обртних средстава као и за одржавање текуће ликвидности у циљу редовног измиривања обавеза према пословним партнерима, запосленима и држави.

Пријем захтева вршиће се преко Фонда за развој Републике Србије све док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 10. децембра 2020. године.

За релизацију Програма издвојено је 24 000 000 000 динара.

КО МОЖЕ ДА КОРИСТИ СРЕДСТВА

Право на коришћење средстава имају предузетници, задруге, микро, мала и средња привредна друштва која су у већинском приватном или задружном власништву и која обављају производну, услужну, трговинску и пољопривредну делатност.

Средства по овом Програму не могу се користити за:

 • организовање игара на срећу, лутрије и сличне делатности;
 • промет нафте и нафтних деривата;
 • производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународоним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним.

Кредит се може одобрити и ако је у званичним финансијским извештајима привредног субјекта за једну од последње две године, исказан нето губитак али је остварен пословни добитак.

УСЛОВИ КРЕДИТА

 • рок отплате до 36 месеци који укључује грејс период до дванаест месеци, укупно трајање кредита је до 12 месеци грејса и до 24 месеца отплате;
 • каматна стопа је 1% на годишњем нивоу;
 • кредити се одобравају и враћају у динарима;
 • минимални износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима за привредна друштва је 1.000.000,00 динара а за предузетнике, задруге и привредне субјекте регистроване у релевантном регистру 200.000,00 динара;
 • максималан износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима може бити:
  • за предузетнике и микро правна лица до 10.000.000,00 РСД,
  • за мала правна лица до 40.000.000,00 РСД и
  • за средња правна лица до 120.000.000,00 РСД;
 • отплата кредита вршиће се у месечним ануитетима;
 • у грејс периоду камата се обрачунава и приписује главном дугу;
 • oсновни услов за реализацију ових кредита је да привредни субјекат у периоду од 15.03.2020.године па до истека три месеца након пуштања средстава у коришћење не смањује број запослених више од 10%, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре 15.03.2020. године за период који се завршава у наведеном временском оквиру.
 • инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:
 • меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уколико постоји јемство/приступање дугу другог привредног субјекта) и/или
 • хипотека на непокретностима чија је тржишна вредност 1:1 у односу на висину одобреног кредита и/или
 • залога на опреми/покретним стварима чија је тржишна вредност 1:1 у односу на висину одобреног кредита и/или
 • меница и менично овлашћење оснивача/акционара дужника;
 • меница и менично овлашћење дужника се обавезно достављају уз неко од наведених средстава обезбеђења.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

У зависности од износа кредита, корисници кредита достављају следећа средства обезбеђења:

 • до износа од 1.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита и личне менице оснивача (свих оснивача),
 • до износа од 2.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство физичког лица које је запослено на неодређено време,
 • до износа од 10.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство повезаног правног лица,
 • до износа од 25.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство бонитетног привредног субјекта који није повезано правно лице са корисником кредита,
 • за износ изнад 25.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, залога на опреми у власништву корисника кредита или залогодавца и/или хипотека првог реда. За клијенте из портфолиа Фонда који већ имају успостављене реалне/одговарајуће колатерале, кредити ће се одобравати уз колатерал вишег реда.
 • Гаранција банке, ручна залога И хипотека  могу  бити обезбеђења за све износе кредита.

 • Јемство бонитетног привредног субјекта (које није повезано лице) може бити обезбеђење за све  износе кредита до 25.000.000рсд. 

 

КРЕДИТИ ЗА ЛИКВИДНОСТ COVID - 19 ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО И ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ

У складу са Уредбом о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID – 19 изазване вирусом SARS-CоV-2 за привреднe субјектe чија је регистрована претежна шифра делатности из области туризма, угоститељства и путничког саобраћаја утврђени су следећи посебни услови:

 1. а) рок отплате до пет година који укључује грејс период до две године, укупно трајање кредита је до 24 месеца грејса и до 36 месеци отплате;
 2. б) каматна стопа је 1% на годишњем нивоу;
 3. в) кредити се одобравају и враћају у динарима;
 4. г) максималан износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима може бити:
  • за предузетнике и микро правна лица до 20.000.000,00 РСД,
  • за мала правна лица до 80.000.000,00 РСД и
  • за средња правна лица до 180.000.000,00 РСД;
 5. д) највиши износ одобреног кредита може бити до 80% остварених пословних прихода по последње предатом финансијском извештају;
 6. ђ) отплата кредита вршиће се у месечним ануитетима; у грејс периоду камата се обрачунава и приписује главном дугу;
 7. е) привредни субјект у периоду од 15. марта 2020. године па до истека три месеца након пуштања средстава у коришћење, може имати смањење броја запослених;
 8. ж) у зависности од износа кредита, корисници кредита достављају следећа средства обезбеђења:
  • до износа од 5.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита и јемство једног или више оснивача или јемство физичког лица које је запослено на неодређено време, код подносиоца захтева за кредит или другог привредног субјекта,
  • до износа од 20.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, јемство једног или више оснивача и јемство повезаног правног лица или јемство бонитетног привредног субјекта који није повезано правно лице са корисником кредита,
  • до износа од 80.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, јемство једног или више оснивача и јемство бонитетног привредног субјекта који није повезано правно лице са корисником кредита,
  • за износ изнад 80.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, залога на опреми, роби и/или возилима у власништву корисника кредита или залогодавца и/или хипотека првог реда. За клијенте из портфолиа Фонда који већ имају успостављене реалне/одговарајуће колатерале, кредити ће се одобравати уз колатерал вишег реда.

Непокретности односно опрема које служе као обезбеђење по кредитима у складу са овим програмом не морају бити осигуране и полиса не мора бити винкулирана у корист Фонда.

Залога на опреми, роби и/или возилима или хипотека могу бити обезбеђење и за износе кредита мање од 80.000.000,00 динара.

Уколико су оснивачи лица која су страни држављани или привредна друштва регистрована у иностранству у том случају се не достављају менице оснивача.

Посебни услови се могу применити и на привредне привредне субјекте из области туризма, угоститељства и путничког саобраћаја којима су одобрена средства под условима утврђеним Уредбом, али само у погледу продужења грејс периода и рока отплате кредита. За продужење грејс периода и рока отплате кредита потребно је поднети нови захтев на посебну мејл адресу деифинисану за наведене кредите.

Претежна шифра делатности из области туризма, угоститељства и путничког саобраћаја на које се примењују посебни услови можете погледати ОВДЕ.

 

 

Сва питања у вези са овим Програмом можете поставити путем електронске адресе office@fondzarazvoj.rs 
Захтеви се електронски подносе на електронску адресу prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs 
Захтеви за туризам, угоститељство и путнички саобраћај (за шифре дефинисане у претходном тексту) се електронски подносе на електронску адресу tus_prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs

 

Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности COVID-19
Често постављана питања и одговори
Документа за предузетнике
Документа за правна лица
jastuci smrtovnice osmrtnice
spam telefonnummern bahis siteleri

POZOVITE NAS

011 2620 420

POSETITE NAS

Bulevar Nemanjića 14a, 18105 Niš

Knez Mihailova 14, 11000 Beograd

PIŠITE NAM

office@fondzarazvoj.rs