Споразумно измирење обавеза
Документација и услови за одобрење Споразума о регулисању доспелих обавеза
Изјава о повезаним лицима
Потврда о запослењу и висини примања - жиранти
Изјава о опреми
Сагласност заложног дужника
Сагласност јемца
Захтев за измирење обавеза - привредна друштва
Захтев за измирење обавеза - физичка лица
Захтев за измирење обавеза - предузетници

Фонд за развој ће прихватати захтеве за кредит/издавање гаранције са пратећом документацијом само уколико су поднети од стране оснивача, законских заступника правних лица или запослених у тим правним лицима уколико имају пуномоћје законског заступника за подношење захтева. Захтеви који буду поднети од стране других лице неће бити прихваћени.