Kako do kredita

1 POĐITE OD NAŠEG SAJTA

U delu Krediti i garancije možete videti sve kreditne linije koje su u našoj ponudi. Tu možete izabrati program, zavisno od Vaših potreba, da li ste zainteresovani za finasiranje investicionog ulaganja, kredita za početnike, trajnih obrtnih sredstava ili Vam pak trebaju sredstva za tekuću likvidnost.

Izaberite kreditnu liniju za koju ste zainteresoivani. Ukoliko Vam treba asistencija, i informacije o programima za tekuću godinu, možete ih dobiti, svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 časova, na broj telefona:

Branislava Dudić 011 2620 165,

 

2 PODNOŠENjE ZAHTEVA

Kada ste izabrali kreditnu liniju za koju konkurišete, potrebno je da uredno popunite zahtev za kreditom i prikupite potrebnu dokumentaciju. Vodite računa da Vam je dokumentacija kompletna prilikom podnošenja zahteva, kako bi analiza bila brža i bez čekanja dopuna. Fond ima pravo da nekompletnu dokumentaciju vrati podnosiocu zahteva.

Zahtev se može predati:

  • online putem portala koji se nalazi na našem sajtu (za investicione kredite i kredite za trajna obrtna sredstva);
  • lično u prostorijama Fonda za razvoj u Beogradu, ulica Knez Mihailova 14, ili u Nišu, ulica Bulevar Nemanjića broj 14a,
    (u direktnoj komunikaciji sa saradnikom Fonda, moguće je obaviti razgovor i pregled dokumentacije);
  • ili poslati poštom na već naznačene adrese.

3 KREDITNA ANALIZA ZAHTEVA

Nakon prijema zahteva, i utvrđivanja potpunosti dokumentacije, pristupa se kreditnoj analizi, koja se posmatra sa sledeća tri aspekta:

OCENA BONITETA
Na osnovu finansijske dokumentacije utvrđuje se uspešnost dosadašnjeg poslovanja. Utvrđuje se kreditna sposobnost podnosioca zahteva.
OCENA PROJEKTA
Utvrđivanje isplativosti realizacije projekta, tehničko-tehnosloški uslovi, efekti na zaposlenost, regionalna lociranost projekta.
OCENA KOLATERALA
Ocena instrumenta obezbeđenja kredita, i utvrđivanje moguće visine obezbeđenja sredstava.

Zahtev se obrađuje u zavisnosti da li ste ga predali u Nišu ili Beogradu.

4 ODLUČIVANjE O KREDITNOM ZAHTEVU

Na osnovu kreditne analize, i predloga Kreditnog odbora Fonda, Upravni odbor Fonda za razvoj se sastaje najmanje jednom mesečno, i donosi konačne odluke o kreditnim zahtevima. Nakon svake sednice Upravnog odbora, podnosioci zahteva se pismeno obaveštavaju o njihovom zahtevu.

5 POTPISIVANjE UGOVORA O KREDITU ILI GARANCIJI

Prilikom obaveštenja o ishodu kreditnog zahteva, podnosilac kreditnog zahteva dobije i uputstvo koju dokumentaciju treba da sakupi za potpisivanje ugovora, kao i kontakt osobu sa kojom će u roku do dva meseca, od odobrenja kredita, organizovati zaključenje ugovora.

Potpisivanje ugovora se obavlja isključivo u prostorijama Fonda za razvoj u Nišu i Beogradu.

6 PUŠTANjE KREDITA U TEČAJ

Nakon potpisivanja Ugovora i uspostavljanja instrumenata obezbeđenja vrši se isplata kredita na osnovu Zahteva za prenos sredstava i specifikacije ulaganja po dobavljačima/izvođačima radova koju klijent popunjava prilikom potpisivanja ugovora.

Za svako puštanje sredstava je potrebno dostaviti novi zahtev i specifikaciju ulaganja u skladu sa dokumentacijom za puštanje. Profaktura/ugovor dobavljača opreme ili izvođača radova, na osnovu koje se vrši isplata sredstava mora biti važeća na dan isplate sredstava kredita.

Sredstva kredita se uplaćuju isporučiocu/ponuđaču/prodavcu/ izvođaču radova na osnovu ugovora o asignaciji ili na račun korisnika kredita. Tokom grejs perioda, kao i na poziv Fonda, klijent je dužan da dostavi dokumentaciju o pravdanju kredita Fondu ili drugoj agenciji koju Fond ovlasti, i omogući terensku kontrolu u svojim poslovnim prostorijama.

7 OTPLATA KREDITA

Nakon isteka grejs perioda, kredit prelazi u otplatu, po dogovorenoj dinamici. Anuiteti mogu dospevati mesečno ili kvartalno, u zavisnosti od toga šta ste označili u zahtevu. Prilikom ulaska u period otplate, naše kolege iz Sektora finansija će Vam proslediti anuitetni plan.

Nakon otplate kredita u celosti, prosledite nam zahtev za vraćanjem menica i potvrde o brisanju hipoteke.

jastuci smrtovnice osmrtnice
spam telefonnummern bahis siteleri

POZOVITE NAS

018 4150 200

011 2620 420

POSETITE NAS

Bulevar Nemanjića 14a, 18105 Niš

Knez Mihailova 14, 11000 Beograd

PIŠITE NAM

office@fondzarazvoj.rs