Кредити за пословање у неразвијеним подручјима

КРЕДИТИ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ КОЈИ ПОСЛУЈУ У НЕРАЗВИЈЕНИМ И ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

Право на коришћење средстава имају сви привредни субјекти из недовољно развијених и изразито недовољно развијених јединица локалне самоуправе, и уколико имају позитиван финансијски резултат у години која претходи години подношења захтева за кредит, као и позитивне тенденције у бруто билансу за текућу годину.

Тржишна вредност наведених инструмената обезбеђења у односу на вредност кредита и/или гаранције мора да буде 1:1.

Недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у смислу овог програма, сматрају се недовољно развијене јединице локалне самоуправе и изразито недовољно развијене јединице локалне самоуправе, у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју.

Недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у смислу овог програма, сматрају се јединице локалне самоуправе које су разврстане у трећу групу развијености у складу са чланом 12. став 1. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.

Изразито недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у смислу овог програма, сматрају се јединице локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са чланом 12. став 2. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.

ЗА МИКРО, МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА

Инвестициони кредити ће се одобравати са роком отплате до 10 година у оквиру кога је грејс период до једне године. Каматна стопа је: 1,0% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција меница пословне банке, а у осталим случајевима 1,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати са роком отплате до четири године у оквиру кога је грејс период до шест месеци, и са каматнном стопом од 1,0% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција пословне банке, а у осталим случајевима 1,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

Кредите за рефинансирање кредита код Банака Фонд може одобравати искључиво за привредне субјекте који се баве производњом и запошљавају већи број радника.

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

За инвестиционе пројекте, са роком отплате до oсам година у оквиру којег је грејс период до једне године. За трајна обртна средства, са роком отплате до четири годинe у оквиру којег је грејс период до шест месеци, а каматна стопа је 1,0% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција меница пословне банке, а у осталим случајевима 1,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

Кредите за рефинансирање кредита код Банака Фонд може одобравати искључиво за привредне субјекте који се баве производњом и запошљавају већи број радника.

ПОЗОВИТЕ НАС

018 4150 200

011 2621 887

ПОСЕТИТЕ НАС

Булевар Немањића 14а, 18105 Ниш

Кнез Михаилова 14, 11000 Београд

ПИШИТЕ НАМ

office@fondzarazvoj.rs

2017. Сва права задржана. Фонд за развој Републике Србије. Дизајн Creative Web