Новости

Јавни позив за Програм

Програм промоције предузетништва и самозапошљавања (у даљем тексту: Програм) спроводи Канцеларија за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд) и уз стручну подршку КFW-a.

Укупно расположива средства за реализацију овог програма су 300.000.000,00 динара. Од наведених средстава, 250.000.000,00 динара намењено је за спровођење Програма, док је износ од 50.000.000,00 динара намењен за трошкове ангажовања Имплементационог партнера и спровођење програма обуке и менторинга.

Овим путем Министарство привреде  позива сва заинтересована микро, мала и средња предузећа (у даљем тексту: ММСП) и предузетнике да се пријаве за учешће у Програму.

Општи циљ Програма јесте подстицај развоја предузетништва кроз обједињену подршку за оснивање нових привредних субјеката. На тај начин би се створили услови за креирање одрживог раста и запошљавања.

Специфични циљеви Програма су:

 • Системска промоција микро, малих и средњих предузећа у циљу побољшања могућности самозапошљавања
 • Остваривање личних прихода
 • Подршка предузетништву жена, младих и социјалног предузетништва

 

Програм се састоји из 4 компоненте:

 

 1. Гаранција за кредите одобрене од стране пословних банака које су путем јавног позива изабране да учествују у Програму. Гаранција покрива 60% сваког индивидуалног кредита укључујући износ редовне камате (за кашњење до 90 календарских дана од датума последњег неисплаћеног ануитета) у оквиру Максималног пројектованог портфеља кредита за сваку партнерску банку. Пословна банка задржава преосталих 40% ризика.
 2. Одобрење повољних банкарских кредита од стране партнерских банака
 3. Исплата бесповратних средстава (гранта) зајмопримцима који испуне Програмом предвиђене услове
 4. Обезбеђивање стручне, бесплатне помоћи и подршке у изради пословног плана и даљем пословању кроз менторинг програм који спроводи Привредна комора Србије.

У складу са Програмом, кредити одобрени од стране партнерских банака могу се користити за финансирање инвестиционих улагања (набавка производне опреме, машина, постројења, садница, куповина или адаптација пословног или производног простора и сл.), за финансирање оперативних трошкова пословања у складу са интерним процедурама и кредитном политиком пословне Банке.

Врсте трошкова који се сматрају оперативним трошковима пословања ће бити утврђене интерним актима партнерске банке.

Средства кредита се не могу користити за финансирање обављања делатности чије финансирање није дозвољено према последњој листи таквих делатности коју је издала Међународна финансијска корпорација (IFC) и финансирање осталих делатности чије би финансирање било у супротности са домаћим прописима, закљученим међународним уговорима или наменом и циљевима овог програма. Средства из кредита се не могу користити за:

 • плаћање рата кредита као ни за реструктурирање кредита;
 • отплату кредита код друге банке.

Оперативни трошкови пословања могу да учествују највише до 30% у структури укупног инвестиционог улагања. И на овај део кредита примењиваће се услови за инвестиционе кредите.

 

Финансијски оквир

Укупно расположива средства за реализацију овог Програма су 300.000.000,00 динара. Од наведених средстава, 250.000.000,00 динара намењено је за спровођење Програма промоције предузетништва и самозапошљавања, док је износ од 50.000.000,00 динара намењен за трошкове спровођења програма обуке и менторинга.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 20% у зависности од износа инвестиције. Инвестиција представља улагање које се финансира средствима из Програма и не укључује партиципацију корисника кредита.

Право да поднесу захтев за кредит код партнерске банке као и на доделу бесповратних средстава имају ММСП и предузетници. Програм такође подстиче финансирање младих предузетника старости 18-35 година, жена предузетница, повратника и предузетника који улажу у пољопривредни сектор. ММСП-ови и предузетници морају бити почетници у пословању. Уколико привреди субјекат већ послује, не може постојати дуже од 24 месеца у тренутку подношења захтева.

 

Услови које морају да испуне корисници бесповратних средстава/кредита:

 1. да се подносилац захтева успешно пријавио за учешће у програму у локалној филијали Привредне коморе Србије;
 2. да је предузетник, оснивач/најмање један од оснивача привредног друштва или носилац пољопривредног газдинства успешно завршио обуку у трајању од пет дана из организације и управљања, пословног планирања и финансија за почетнике у пословању, која је саставни део Програма, што се документује сертификатом о завршеној обуци;
 3. да се подносилац захтева пријавио за кредит, гаранцију и грант у локалној филијали једне од Партнерских банака (UniCredit Банка, Банка Поштанска Штедионица, Raiffeisen Банка);
 4. да је подносилац захтева регулисао све доспеле обавезе јавних прихода, о чему доставља изјаву;
 5. да се подносилац захтева за кредит, гаранцију и доделу бесповратних средстава не налази на последњем списку ЕУ санкција што се утврђује непосредно пре пуштања кредита у течај;
 6. да подносиоцу захтева пре подношења захтева за кредит, гаранцију и захтева за доделу бесповратних средстава није изречена правоснажна мера забране обављања делатности, о чему доставља изјаву;
 7. да предузетник, оснивач/оснивачи и одговорна лица односно носилац пољопривредног газдинства нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, и против њих се не води истрага нити кривични поступак, о чему се доставља изјава;
 8. да подносилац захтева од оснивања до дана подношења захтева није примио државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара. Подносилац прилаже и изјаву да од оснивања до подношења захтева за кредит није примио државну помоћ чија би висина заједно са средствима кредита прекорачила износ од 23.000.000 динара;
 9. да предузетник, оснивач/оснивачи и одговорна лица односно носилац пољопривредног газдинства није примио средства по Уредби о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. или 2018. години, о чему доставља изјаву;
 10. да претежна делатност привредног субјекта уписана у Агенцији за привредне регистре одговара намени кредита који се финансирају из овог програма.

Кредити се одобравају под следећим условима:

 

 • максималан износ кредита: 3.600.000,00 РСД;
 • номинална каматна стопа је фиксна, до 5,99% (РСД) на годишњем нивоу и обрачунава се и наплаћује месечно и о року доспећа, односно за све време важења овог уговора;
 • трошкови и накнаде се обрачунавају сагласно Општим условима пословања партнерске банке а њихова висина се утврђује на основу интерних аката Банке. Трошкови и накнаде не могу да буду виши од 1% од износа кредита. Банка је у обавези да на захтев пружи одговарајућа објашњења и инструкције које се односе на наплату трошкова и тарифа као и да на захтев достави Опште услове пословања у вези са обрачуном кредита;
 • у случају доцње наплаћује се затезна камата у складу са Општим условима пословања у вези са обрачуном кредита, актима пословне политике Банке и законским прописима а у случају да је уговорена каматна стопа (дефинисана у тачки 2 овог члана) виша од затезне камате, уговорена камата тече и након доспевања у доцњу.

Корисник кредита има право на отплату целог кредита или дела кредита пре рока доспећа (превремена отплата кредита) у сваком тренутку током трајања кредитног односа. Банка нема право наплате посебнe накнаде за трошкове превремене отплате.

Уколико се превремена отплата кредита деси пре протека рока од 12 месеци од дана пуштања кредита у течај, одредбе уговора о гаранцији и коришћењу бесповратних средстава, које су закључене под условом да се кредит отплаћује најмање 12 месеци, стављају се ван снаге и корисник кредита трајно губи могућност коришћења бесповратних средстава на основу тог уговора.

Банка не може обрачунавати и наплаћивати друге камате, накнаде и трошкове од корисника кредита, осим оних који су регулисани уговором.

Кредити се могу користити за:

 1. оперативне трошкове – период отплате за кредите за оперативне трошкове не прелази 36 месечних рата са максималним периодом почека од 3 месеца.
 2. инвестициона улагања – период отплате за инвестиционе кредите не прелази 60 месеци са максималним периодом почека од 6 месеци.

У случају комбиновања оперативни трошкови могу да учествују највише до 30% у структури укупног инвестиционог улагања. И на овај део кредита примењиваће се услови за инвестиционе кредите

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Кандидати који желе да се пријаве за учешће у Програму могу да се информишу о Програму и његовим условима на интернет презентацији Министарства привреде, Фонда за развој, Привредне коморе Србије и Канцеларије за управљање јавним улагањима. На назначеним интернет презентацијама налази се и списак потребне документације и образац за пријаву за учествовање на петодневној обуци, који је потребно у потпуности попунити и електронском поштом доставити на startup@pks.rs.

Након успешног слања пријаве за учествовање на петодневној обуци. а у року од 10 радних дана, кандидати ће електронском поштом добити информацију о датуму, времену и месту обуке, информације о тренеру, као и смернице за неопходну припрему пре почетка обуке. Обуке ће се одржавати у просторијама најближег регионалног центра Привредне коморе Србије;

Сваки учесник ће од тренутка обавештавања о времену и месту обуке бити у обавези да потврди своје учешће у року од 3 дана како би се резервисало место на обуци. Уколико се не добије потврда, Привредна комора Србије  ће размотрити могућност да другим кандидатима омогући обуку, како би осигурали минимални број учесника потребних по курсу обуке.

Након завршене петодневне обуке, кандидати ће имати могућност да доврше или појасне сегменте пословног плана уз подршку тренера. Расположива подршка за завршетак пословног плана биће у трајању од 12 сати.

Након похађане петодневне обуке, кандидати добијају сертификат о успешно завршеној обуци. Сертификат је саставни део обавезне документације пред одлазак у партнерску банку, али банка самостално одлучује о додели кредита.

Тренери ће кандидатима указати на сет документације која им је неопходна за техничку исправност за подношење захтева за кредит код партнерских банака и проверити да ли је сва документација комплетирана пре подношења захтева за кредит код банке.

Након завршене обавезне петодневне обуке, добијеног сертификата, као и провере техничке исправнисти документације пред одлазак у парнерску банку, кандидат подноси захтев  за одобравање кредита, доделу бесповратних средстава  и издавање гаранције у локалној филијали изабране партнерске банке.  Након пријема захтева за доделу бесповратних средстава и захтева за кредит, банка оцењује поднети кредитни захтев привредног субјекта. Рок за обраду захтева привредног субјекта код партнерске банке је највише 15 дана, након чега привредни субјект треба да буде обавештен уколико је потребно допунити документацију у одређеном року.

Информације о свим одобреним захтевима за кредит уз сву потребну документацију, партнерска банка доставља Канцеларији.

Комисија Канцеларије врши прегледање, контролу исправности захтева и његову оцену и доноси одлуке о прихватању захтева и додели бесповратних средства, према редоследу пријема формално исправних захтева, или о одбијању захтева.

Одлуку о прихватању или одбијању захтева за доделу  бесповратних средства Канцеларија доставља Фонду. Одлука о прихватању захтева и додели бесповратних средстава мора да садржи обавештење кориснику да му се додељује de minimis држaвна помоћ.

Након добијања кредита код партнерске банке, Привредна комора Србије ће пружити стручну саветодавну подршку/менторинг у трајању од 12 месеци. 

Позив за учествовање у Програму је отворен док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 31. децембра 2019. године.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ
УГОВОР ЗА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА
УГОВОР О ИЗДАВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ
ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ И ПРОГРАМ
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ- ФИЗИЧКА ЛИЦА
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ - ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ
ИЗЈАВА ЗА КОРИСНИКА КРЕДИТА

jastuci smrtovnice osmrtnice
spam telefonnummern bahis siteleri

POZOVITE NAS

011 2620 420

POSETITE NAS

Bulevar Nemanjića 14a, 18105 Niš

Knez Mihailova 14, 11000 Beograd

PIŠITE NAM

office@fondzarazvoj.rs