Кредити за трајна обртна средства
Услови коришћења кредита
Садржај потребне документације
Садржај програма за ТОС
Изјава о повезаним лицима
Захтев кредитном бироу
Захтев за одобрење кредита -ТОС
Допуна захтева - образац
Извештај о токовима готовине
Изјава о коришћењу државне помоћи

Фонд за развој ће прихватати захтеве за кредит/издавање гаранције са пратећом документацијом само уколико су поднети од стране оснивача, законских заступника правних лица или запослених у тим правним лицима уколико имају пуномоћје законског заступника за подношење захтева. Захтеви који буду поднети од стране других лице неће бити прихваћени.