О Фонду за развој Републике Србије
Рад Фонда за развој Републике Србије регулисан је Законом о Фонду за развој Републике Србије ("Сл.гласник РС бр. 88/10")

ВЛАСНИШТВО

Власништво 100% државно.

ПРИМЕНА ПРОПИСА

Фонд у свом пословању примењује Закон о Фонду, Статут и друге прописе који се односе на његово пословање.
ЦИЉЕВИ
  • Подстицање привредног развоја
  • Подстицање равномерног регионалног развоја
  • Унапређење конкурентности домаће привреде
  • Подстицање развоја производног занатства и услужних делатности
  • Подстицање запошљавања
  • Подстицање развоја тржишта капитала
ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
  • Наплата кредита
  • Кредитне линије
  • Буџет само у делу обављања комисионих послова у име и за рачун државе
УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

Управни одбор и Директор, које именује Влада Републике Србије.
Влада Републике Србије даје сагласност на Статут, Програм Фонда и акт о унутрашњој организацији.

ДИРЕКТОР ФОНДА:Слађана Бацковић

ЉУДСКИ РЕСУРСИ